ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ

Βιωσιμότητα

Environmental

Επιτύχαμε ανακύκλωση απορριμμάτων σε ποσοστό άνω του 90% κατά το προηγούμενο έτος.
Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%.
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 22%.
Ποσοστό ανακύκλωσης νερού: 31%

Social

850+ δράσεις ΕΚΕ.
Δημιουργήθηκαν 120 θέσεις εργασίας μέσω έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

0 εργατικά ατυχήματα.

Εφαρμοσμένες πολιτικές για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Governance

0 αναφερθείσες περιπτώσεις διαφθοράς, δωροδοκίας ή ανήθικων πρακτικών.

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου: 30% γυναικεία εκπροσώπηση.

Διαφανής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και την εταιρική στρατηγική.

Νέα πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης.