Αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της, η AGT αναλαμβάνει

έργα μεταλλικών κατασκευών, (κτιρίων, οροφών, γεφυρών, κ.α.)

από την μελέτη, τον σχεδιασμό ως και την παροχή υλικών και την υλοποίηση

τους στο ακέραιο ακολουθώντας πάντα τα πρότυπα και τις απαιτήσεις

για την εκάστοτε κατασκευή σε συνάρτηση με τον τομέα που εμπίπτει.

Ακόμα μέσω της θυγατρικής AGT FM παρέχει με προσωπικό ανάλογης τεχνογνωσίας

υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης μετά την κατασκευή τους.