Οι δημόσιες υποδομές παρέχουν βασικά προϊόντα και υπηρεσίες

απαραίτητες για να επιτρέψουν, να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν

τις κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης και αποτελούνται από δρόμους,

γέφυρες, σήραγγες, ύδρευση, αποχετεύσεις, ηλεκτρικά δίκτυα,

τηλεπικοινωνίες, ενώ χρειάζονται υπηρεσίες όπως

  • ο προγραμματισμός συντήρησης προληπτικής & επεμβατικής,
  • η ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου,
  • η διαχείριση κινδύνων και βλαβών υλικών/ σωματικών,
  • εξοικονόμηση ενέργειας ,
  • σήμανση,
  • αποψίλωση κ.α.

ανάλογα με την φύση & την τοποθεσία της εγκατάστασης.