Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, Οδικής Ασφάλειας

Η διοίκηση της AGT δεσμεύεται για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και Οδικής Ασφάλειας, προσαρμοσμένου στις δραστηριότητές της που να κατοχυρώνει ότι:

  • Τηρούνται τόσο η εθνική νομοθεσία, όσο και οι κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα που την αφορούν.
  • Εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας ανά θέση εργασίας.
  • Καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για τον περιορισμό και την εξάλειψη ατυχημάτων, ρυπάνσεων, δυσμενών συμβάντων, παραπόνων και γενικά αρνητικών επιπτώσεων τόσο στην ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση του πελάτη.
  • Λαμβάνεται μέριμνα για την διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού ώστε να προάγεται συνεχώς η επαγγελματική του ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
  • Εφαρμόζονται προγράμματα βελτίωσης για την προαγωγή της εργασιακής και οδικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας των υπηρεσιών της.
  • Έχουν καταρτισθεί, δοκιμάζονται και αξιολογούνται περιοδικά σχέδια έκτακτης ανάγκης προσαρμοσμένα στις δραστηριότητές της και επιθεωρούνται περιοδικά όλα τα μέσα και οι διαδικασίες ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφάλειας.
  • Προωθείται η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της εργασίας και Οδικής Ασφάλειας στους εργολάβους, στους πελάτες και συνεργάτες της.
  • Αξιολογείται περιοδικά η αποτελεσματικότητα του συστήματος και καθορίζονται νέοι κάθε φορά στόχοι ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωση των σχετικών επιδόσεων.