Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας με σκοπό να τους βοηθήσει να εκτελέσουν την εργασία και τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα ηθικά πρότυπα και τους κανόνες που έχει θέσει.

Ο παρών κώδικας σκοπό έχει να προστατεύσει την επιχείρηση και να ενημερώσει το σύνολο των εργαζομένων της, για τις προσδοκίες της εταιρείας.

Ο Κώδικας, υιοθετήθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» και επισημοποιεί και δημοσιοποιεί, τις θεμελιώδεις αρχές που καθορίζουν τις αξίες, τις οποίες η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται, καθώς και τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούν οι Εταιρικοί Φορείς, οι Εργαζόμενοι καθώς και οι Συνεργάτες της Εταιρείας.

Υπάρχει μια πληθώρα νόμων και κανονισμών που διέπουν τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της Εταιρείας. Αρκετά από τα αναφερόμενα στον παρόντα κώδικα, στηρίζονται στους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

Στόχος του παρόντος είναι, να κατανοήσει το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας ότι η μη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές και αξίες που αναφέρονται στον παρόντα κώδικα, αλλά και τις γενικές κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην Εταιρεία και στη φήμη της.

Για παράδειγμα όλοι τα Στελέχη της Εταιρείας και οι Εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν:

  • Την Νομοθεσία Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
  • Τον Ανταγωνισμό και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία
  • Την Υγεία και Ασφάλεια
  • Την Εργασία
  • Το Περιβάλλον
  • Κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς
  • Τα Προσωπικά Δεδομένα

Ο Κώδικας δεν αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Καθορίζει γενικές αρχές και όχι ένα πλήρες σύνολο λεπτομερών κανόνων που καλύπτουν όλες τις καταστάσεις.

Όταν δεν είμαστε σίγουροι για το τι να κάνουμε και πώς να δράσουμε, είναι καθήκον μας να αναζητήσουμε καθοδήγηση. Η καθοδήγηση μπορεί να βρεθεί μέσα από άλλους εσωτερικούς κανόνες, από σχετικές πολιτικές της Εταιρείας, από σχετικούς νόμους και διατάξεις, αλλά και κυρίως από σχετικές συμβουλές από ένα στέλεχος της διοίκησης.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ PDF