Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας με σκοπό να τους βοηθήσει να εκτελέσουν την εργασία και τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα ηθικά πρότυπα και τους κανόνες που έχει θέσει.

Ο παρών κώδικας σκοπό έχει να προστατεύσει την επιχείρηση και να ενημερώσει το σύνολο των εργαζομένων της, για τις προσδοκίες της εταιρείας.

Ο Κώδικας, υιοθετήθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» και επισημοποιεί και δημοσιοποιεί, τις θεμελιώδεις αρχές που καθορίζουν τις αξίες, τις οποίες η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται, καθώς και τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούν οι Εταιρικοί Φορείς, οι Εργαζόμενοι καθώς και οι Συνεργάτες της Εταιρείας.

Υπάρχει μια πληθώρα νόμων και κανονισμών που διέπουν τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της Εταιρείας. Αρκετά από τα αναφερόμενα στον παρόντα κώδικα, στηρίζονται στους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

Στόχος του παρόντος είναι, να κατανοήσει το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας ότι η μη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές και αξίες που αναφέρονται στον παρόντα κώδικα, αλλά και τις γενικές κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην Εταιρεία και στη φήμη της.

Για παράδειγμα όλοι τα Στελέχη της Εταιρείας και οι Εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν:

 • Την Νομοθεσία Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
 • Τον Ανταγωνισμό και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία
 • Την Υγεία και Ασφάλεια
 • Την Εργασία
 • Το Περιβάλλον
 • Κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα

Ο Κώδικας δεν αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Καθορίζει γενικές αρχές και όχι ένα πλήρες σύνολο λεπτομερών κανόνων που καλύπτουν όλες τις καταστάσεις.

Όταν δεν είμαστε σίγουροι για το τι να κάνουμε και πώς να δράσουμε, είναι καθήκον μας να αναζητήσουμε καθοδήγηση. Η καθοδήγηση μπορεί να βρεθεί μέσα από άλλους εσωτερικούς κανόνες, από σχετικές πολιτικές της Εταιρείας, από σχετικούς νόμους και διατάξεις, αλλά και κυρίως από σχετικές συμβουλές από ένα στέλεχος της διοίκησης.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ PDF

 

Η Δυναμική μας, εκφράζεται από το νέο λογότυπο μας

Στην AGT γιορτάζουμε 25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στο χώρο των κατασκευών. Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον που μετράνε μόνο τα έργα. Έργα που σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν με αφοσίωση και νέες, σύγχρονες μεθόδους. Έργα που ανταποκρίνονται πρωτίστως στις ανάγκες των πελατών μας, αλλά και στις απαιτήσεις της εποχής, σε όσα επιβάλλουν οι εξελίξεις, το σήμερα και το αύριο.

Στην AGT δεν έχουν χώρο οι υποσχέσεις. Έχουν χώρο μόνο οι πράξεις, που αποδεικνύουν την πρωτοποριακή προσέγγιση και υλοποίηση. Στην AGT η κάθε μας συνεργασία αποτελεί και μια αφετηρία για να πάμε τις προσδοκίες ακόμα πιο ψηλά. Στα πιο υψηλά standards ποιότητας και εξυπηρέτησης. Έχει σημασία το αποτύπωμα που αφήνουμε, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Το θετικό αποτύπωμα σε κάθε στάδιο ανάπτυξης ενός έργου, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο.

Αυτό θέλαμε να εκφράζεται και στο νέο μας, ανανεωμένο, λογότυπο. Να πρωταγωνιστεί η σταθερή, δυναμική, ευέλικτη και καθαρή ματιά μας. Να κυριαρχεί η γνώση και η εμπιστοσύνη. Στοιχεία που μας έκαναν να ξεχωρίσουμε και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στο εξωτερικό.

Σήμερα έχουμε τη χαρά, την ευκαιρία, αλλά και την πρόκληση να αναλαμβάνουμε και να ολοκληρώνουμε μια σειρά σημαντικών έργων σε πολλές χώρες.

Στην AGT εδώ και 25 χρόνια μια φράση περιλαμβάνει τη φιλοσοφία μας: Engineering Beyond.

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, Οδικής Ασφάλειας

Η διοίκηση της AGT δεσμεύεται για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και Οδικής Ασφάλειας, προσαρμοσμένου στις δραστηριότητές της που να κατοχυρώνει ότι:

 • Τηρούνται τόσο η εθνική νομοθεσία, όσο και οι κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα που την αφορούν.
 • Εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας ανά θέση εργασίας.
 • Καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για τον περιορισμό και την εξάλειψη ατυχημάτων, ρυπάνσεων, δυσμενών συμβάντων, παραπόνων και γενικά αρνητικών επιπτώσεων τόσο στην ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση του πελάτη.
 • Λαμβάνεται μέριμνα για την διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού ώστε να προάγεται συνεχώς η επαγγελματική του ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα βελτίωσης για την προαγωγή της εργασιακής και οδικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας των υπηρεσιών της.
 • Έχουν καταρτισθεί, δοκιμάζονται και αξιολογούνται περιοδικά σχέδια έκτακτης ανάγκης προσαρμοσμένα στις δραστηριότητές της και επιθεωρούνται περιοδικά όλα τα μέσα και οι διαδικασίες ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφάλειας.
 • Προωθείται η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της εργασίας και Οδικής Ασφάλειας στους εργολάβους, στους πελάτες και συνεργάτες της.
 • Αξιολογείται περιοδικά η αποτελεσματικότητα του συστήματος και καθορίζονται νέοι κάθε φορά στόχοι ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωση των σχετικών επιδόσεων.

Πολιτική Covid Shield

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της Εταιρίας «AGT FM», αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, την ορθή και αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Στα πλαίσια αυτά η AGT FM ανέπτυξε το διαχειριστικό σύστημα Covid Shield βασιζόμενο στο σχετικό σχήμα πιστοποίησης που αναπτύχθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Η αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς ενός ιού ή / και μιας ασθένειας αποτελεί πλέον αναπόστατο μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Εταιρίας.  Ο σωστός σχεδιασμός και η πιστή υλοποίηση των μέτρων και των πλάνων δράσης συμβάλλουν σε ένα συνολικό μηχανισμό διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας. Πλέον ο καθαρισμός και η απολύμανση δεν αποτελούν μία πολιτιστική επιλογή αλλά μια αναγκαιότητα. Δεν επιτρέπονται μικρές αστοχίες αλλά διαρκής συμμόρφωση, επαγρύπνηση και ανασκόπηση σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων είτε αυτές είναι άμεσες (παροχή υπηρεσιών) είτε έμμεσες (εταιρικές λειτουργίες και δραστηριότητες). Διατηρείται και επεκτείνεται καθ’όλη τη λειτουργία της Εταιρίας (εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπερωριακή εργασία, εργασία σε αργίες κλπ). Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις υποδομές της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών οχημάτων και στον εξοπλισμό της, ( κεντρικός κλιματισμός, ηλεκτρονικές συσκευές κλπ).

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Covid Shield. Για το σκοπό αυτό διαθέτει όλους τους υλικούς και άϋλους πόρους που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων του Συστήματος.  Καθιερώνει αντικειμενικούς στόχους δείκτες παρακολούθησης, προγράμματα για την Ασφάλεια και τον έλεγχο της (μη) μετάδοσης ιών και ασθενειών, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία των εργαζομένων της, των πελατών της, των συνεργατών της και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

 

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το διαχειριστικό σύστημα Covid Shield είναι:

 • Η τήρηση των νομοθετικών & κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που εκπονούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας ή άλλη εμπλεκόμενη αρχή. Έχει εγκαταστήσει μηχανισμό παρακολούθησης ο οποίος άμεσα ενεργοποιεί αλλαγές και τις επικοινωνεί σε όλον τον οργανισμό της Εταιρίας.
 • Η τήρηση των συμφωνιών και των δεσμεύσεων έναντι των πελατών, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και της ικανοποίησής τους
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών / συνεργατών
 • Η προώθηση επικοινωνίας και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού. Στη κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται όλα τα κανάλια επικοινωνίας που μας προσφέρει το marketing & η τεχνολογία για να επικοινωνηθεί, εκτός των άλλων, και το επιτυχές επίπεδο συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης.
 • Η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση του προσωπικού για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στη ψυχολογική του στήριξη και συνολικά στη διαρκή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες υγείας, πελατών, συνεργατών και εργαζομένων. Στη κατεύθυνση αυτή δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την προστασία της αξιοπρέπειας ανθρώπων που μπορεί να είναι φορείς, ασθενείς ή να θεωρούνται πιθανό / ύποπτο κρούσμα.
 • Η καθιέρωση στόχων και μετρήσιμων δεικτών που τεκμηριώνουν τη δέσμευση της Διοίκησης στους στόχους του σχήματος πιστοποίησης αλλά και δεικνύουν την αποτελεσμάτικότητα του. Οι δείκτες αυτοί αφορούν αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καμπάνιες ενημέρωσης, ώρες εκπαίδευσης προσωπικού, ικανοποίηση πελατών, αριθμό κρουσμάτων, συμμόρφωση με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα. Η παρακολούθηση τους σε συνδυασμό με τις διορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται, προωθούν τη συνεχή βελτίωση που αποτελεί θεμελιώδη επιχειρησιακή αξία της «AGT FM».

 

Οι αρχές του Σχήματος Πιστοποίησης καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι του, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις, των νομοθετικών & κανονιστικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς ιών και ασθενειών σε αυτό το πολύ μικρό αλλά συνάμα και πολύ μεγάλο.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της Εταιρίας ,έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες, οδηγίες, σχέδια δράσης, εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με το διαχειριστικό σύστημα του σχήματος πιστοποίησης.

 

Η Ομάδα Covid Shield έχει ενσωματώσει σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ανακοινώσεις θέματα σχετικά με Αρνητικές Συμπεριφορές & Κοινωνικό Στιγματισμό. Για το σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί σχετική οδηγία η οποία επικοινωνείται στο προσωπικό με ανακοινώσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία, εκπαιδεύσεις κλπ. Η  Εταιρία καθιστά σαφές στο ότι αρνητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την εκδήλωση της νόσου δεν είναι αποδεκτές και αποτελούν σοβαρό λόγο διερεύνησης λύσεως της όποιας συνεργασίας.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρίας,να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Covid Shield είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας και των συνεργατών της, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Πετάμε στο εξωτερικό

Επιστρέψαμε! Είμαστε ξανά κοντά στους πελάτες μας στην Ευρώπη.

Οι Project Managers του International τομέα της εταιρείας μας έβαλαν πάλι μπροστά τα έργα και είμαστε σε συζητήσεις για νέα. Μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας, χρόνο με τον χρόνο αναβαθμίζουμε την θέση μας στο εξωτερικό μετασχηματίζοντας το προφίλ της AGT σε έναν έμπιστο διεθνή συνεργάτη, κάνοντας πράξη το ”Your Partner in State of the Art”.

Πιστοποιηθήκαμε κατά Covid-Shield

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πελάτες μας που με τα υψηλά standards τους, μας κάνουν κάθε μέρα καλύτερους και μας οδηγούν να εξελισσόμαστε πιστοποιώντας το «Commited to Excelence» της εταιρείας.

Επικαιροποιήσαμε τις διαδικασίες μας, βελτιώσαμε τις πρακτικές μας και συνεχίζουμε να τηρούμε όλα τα πρότυπα προστασίας του προσωπικού μας, των συνεργατών μας και όλων εσάς που μας εμπιστεύεστε. Επενδύουμε σε «ασφαλείς» συνεργασίες συνεχίζοντας να είμαστε… Commited to Challenges.

Η AGT Constructions SA αναβάθμισε το εργοληπτικό της πτυχίο

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η AGT CONSTRUCTIONS ΑΤΕ αναβάθμισε το εργοληπτικό της πτυχίο σε 4ης Τάξης βάσει της πολύχρονης κατασκευαστικής εμπειρίας και της χρηματοοικονομικής επάρκειας,  πιστοποιώντας την συνεχή ανέλιξη της στην ελληνική αγορά. Τα συνολικά μας όρια αυξήθηκαν και μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να διεκδικούμε ακόμα μεγαλύτερα έργα ανά κατηγορία και συνολικά στους διαγωνισμούς του δημοσίου.

2019 ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του 2019 και ο αντίστοιχος σχεδιασμός για το 2020

Μέσα στα 23 χρόνια που δραστηριοποιείται η AGT προσπαθούσε κάθε έτος να συνεισφέρει στην κοινωνία με δράσεις που αφορούσαν συνανθρώπους μας που το είχαν περισσότερο ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό και το 2019 ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της «Έργα Ζωής» στηρίζοντας συγκεκριμένα ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Την άνοιξη του περασμένου έτους, η AGT διοργάνωσε τα “Engineering Days”, μία ειδική ημερίδα για φοιτητές του κλάδου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 8 διαλέξεις από εξειδικευμένα στελέχη της AGT και να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της αγοράς και των έργων διεθνών προδιαγραφών , προσεγγίζοντας σε πρακτικό επίπεδο το Industrial, Commercial Engineering και το Facility Management.

Τις ημέρες της Πασχαλινής περιόδου, η AGT προχώρησε σε αγορά σειράς κουπονιών της ΜΚΟ Emfasis, μοιράζοντας δωροεπιταγές supermarket σε συνανθρώπους μας με προβλήματα επιβίωσης. Παράλληλα, εκπρόσωποι της εταιρείας προσέφεραν εθελοντική εργασία διανέμοντας τρόφιμα σε συνεργασία με τους ανθρώπους της Emfasis.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία συνέχισε την pro-bono συνεργασία της με το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, συμβάλλοντας στο έργο του για στήριξη και αποκατάσταση παιδιών με αναπηρία. Η AGT έχει αναλάβει την επίβλεψη και τη συντήρηση των κτιρίων στο σύνολο των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών κατά τη διαμονή τους στο Κέντρο.

Παράλληλα, ο όμιλος AGT και οι άνθρωποί του συνέχισαν και εντός του 2019 τις εσωτερικές δράσεις ανακύκλωσης. Η πρωτοβουλία συνεχίστηκε για 12η χρονιά και αποτελεί ελάχιστη συνεισφορά ένδειξης της περιβαλλοντικής συνείδησης της εταιρείας. Ανακυκλώθηκαν υλικά όπως χαρτί, λαμπτήρες και κάθε είδους πλαστικό από τις έδρες της. Υπολογίζεται ότι μέσα στην περασμένη χρονιά η εταιρεία μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά 15%

Εντός του 2019, η AGT χορήγησε τη διοργάνωση φιλανθρωπικού τουρνουά μπάσκετ  «Καλάθια Αγάπης» με τον ΑΣΕΘ, υποστηρίζοντας το ειδικό σχολείο παιδιών με αυτισμό.

Τέλος, η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναλόγως των αναγκών προχώρησε  στη διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης σε άστεγους, πρόσφυγες και άπορες οικογένειες.

Τα «Έργα Ζωής» της AGT αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας, ακολουθώντας τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές για κοινωνική προσφορά που διέπουν τον Όμιλο από το έτος ίδρυσής του έως και σήμερα. Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεχίζεται και το 2020, με δράσεις που θα ολοκληρωθούν και ανακοινωθούν μέσα στη χρονιά.

 

 

AGT leading from ground zero

O όμιλος AGT Group ήταν μέρος του επετειακού Forum του CEO Clubs Greece με τίτλο «Leading from Ground Zero in Action», στις 14 Νοεμβρίου 2019 στο Hilton Αθηνών.

Εκεί, εισηγητές ήταν 10 ηγετικά στελέχη κραταιών ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών ενώ συνολικά παρευρέθηκαν συνολικά πάνω από 250 ηγετικά στελέχη.

Το CEO Clubs Greece προσφέρει στους ηγέτες της αγοράς ένα μοναδικό περιβάλλον γνώσης και συνεργασίας που βελτιώνει την ποιότητα και την κερδοφορία των εταιριών τους και το επετειακό του Forum, διέδωσε ένα ισχυρό μήνυμα πίστης, επαγγελματισμού και αισιοδοξίας για την επόμενη 10ετία της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

 

Ο Νίκος Αναστασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, τιμήθηκε με την πρόσκληση του ως εισηγητής στο επετειακό Forum του CEO Clubs Greece, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να μοιραστεί την δική του αναδρομή στην τελευταία δεκαετία της Ελλάδας με τα μέλη του CEO Clubs Greece και με τα ηγετικά στελέχη που διαμορφώνουν το ελληνικό επιχειρείν.

Στην ομιλία του αφηγήθηκε τις μεγαλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις και επιτυχίες που τον βοήθησαν να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εταιρίας του κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ύφεσης που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην πρόσφατη ιστορία της.

«Η εταιρία μας σε ένα πολύ μεγάλο project ήταν πολύ μπροστά στο χρονοδιάγραμμα, ενώ οι άλλες εταιρείες που ήταν και αυτές στο ίδιο project καθυστερούσαν αρκετά.

.O Αμερικάνος Head Project Manager μας ζήτησε τότε να συνεισφέρουμε σε αρκετά τμήματα των άλλων εργολάβων και όταν έβλεπε ότι οι άλλες εταιρείες καθυστερούσαν, φώναζε δυνατά στο εργοστάσιο «Bring me the Greeks».

Αυτό το «Bring me the Greeks» μας έδωσε υπερηφάνεια και ελπίδα, που όλοι την έχουμε τόσο ανάγκη ακόμα και σήμερα. Όταν επίσης φέρουμε το «Bring me the Greeks» και στο εσωτερικό, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.»

 

Ο κ. Αναστασόπουλος μίλησε επίσης, για τη σημασία της σημερινής του επιτυχίας, εστιάζοντας στη διαρκή αβεβαιότητα που υπήρχε στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και στη συνολική προσπάθεια που χρειάστηκε για τη διαχείριση μιας τέτοιας συγκυρίας την τελευταία δεκαετία.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε στην εισήγησή του: «Όταν ένας πολύ καλός μας πελάτης, μου είπε γιατί ξεχωρίζει η εταιρία AGT από την υπόλοιπη αγορά, τότε κατάλαβα ότι αυτό που έψαχνα να βρω το είχε ήδη η εταιρία μας. Πάνω στα θεμέλια μας θα χτίσουμε, στο GROUND ZERO. Έτσι, αποφασίσαμε και επικεντρωθήκαμε στον πελάτη γιατί στόχος μας ήταν και είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Να είμαστε δίπλα τους συνεχώς και να υποστηρίζουμε τις ανάγκες τους όσο μικρές ή μεγάλες είναι αυτές.»

Η AGT στο 13th Maintenance Forum

Η AGT λειτουργεί πάντα με την αποστολή την παροχή ανώτερων υπηρεσιών.

Για να επιτύχει αυτή την αποστολή, η AGT φέρνει στο τραπέζι τεχνογνωσία και συνεχώς ενημερωμένες γνώσεις.

Η AGT ασχολείται συνεχώς με νέες τεχνολογίες,πρακτικές, καινοτομίες και την εξέλιξη στον τομέα.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να γίνει αυτό είναι να συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και φόρουμ που διοργανώνονται και παρουσιάζονται από τα κορυφαία επιχειρηματικά και ακαδημαϊκά στελέχη.

Για μία ακόμη φορά, ως ένα από τα πρώτα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης (HMS)

ήμασταν υπερήφανοι υποστηρικτές στο 13ο Maintenance Forum, όπου ακούσαμε και μοιραστήκαμε γνώση με πολύ αξιόλογα μέλη του κλάδου.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Boussias Communications για την εξαιρετική οργάνωση.