Συμβουλεύουμε και βοηθούμε τους δημόσιους και βιομηχανικούς πελάτες

με την επεξεργασία των υδάτων από διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας

που εξασφαλίζουν πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας σε όλες τις πτυχές

της επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης αναλαμβάνουμε

  • την  αποκατάσταση των υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης ή και δημιουργία νέων,
  • αποστραγγιστικές δεξαμενές,
  • δεξαμενές αποθήκευσης ομβρίων υδάτων,
  • ανοιχτές λεκάνες απορροής και δίκτυα διανομής νερού
  • και την διαχείριση βλαβών και εξοπλισμού

με αποτέλεσμα τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο λειτουργείας των συστημάτων.