Η AGT διαχειρίζεται και εκτελεί μεγάλης κλίμακας έργα με αποτελεσματικό

και οικονομικά αποδοτικό τρόπο σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα

ασφάλειας και βιομηχανίας. Από τις χωματουργικές εργασίες μέχρι

τις σωληνώσεις επεξεργασίας, έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία

για την ολοκλήρωση σύνθετων περιβαλλοντικά υπεύθυνων έργων

επεξεργασίας νερού και λυμάτων για τους πελάτες της.

Οι υπηρεσίες ενδεικτικά:

  • Μείωση υγρών αποβλήτων
  • Μετατροπή αποβλήτων σε στοιχεία ενεργητικού
  • Αφαλάτωση νερού
  • Oλοκλήρωση συστημάτων και την προμήθεια εξαρτημάτων
  • Ρυθμιστικές και αδειοδοτικές υπηρεσίες