Οι υπηρεσίες συμμόρφωσης είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών

(Regulations & Workplace Compliance Services) που βοηθούν τους πελάτες

να κατανοούν τους κανονισμούς σχετικά με το χώρο εργασίας, τον τρόπο

συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι

οι εγκαταστάσεις είναι συμβατές, αλλά και να ενημερώνονται για βελτιωμένες

τεχνολογίες, που βοηθούν στην παροχή βιώσιμων και ασφαλέστερων εργασιακών περιβαλλόντων.