Ο όρος 3rd Parties Activities αναφέρεται σε υπηρεσίες που αναλαμβάνει

να φέρει εις πέρας είτε με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου, είτε με ανάθεση έργου,

εξωτερικός συνεργάτης και δεν διεκπεραιώνονται από τον μηχανισμό τις επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες αυτές κυμαίνονται από συμβουλευτικό ως πρακτικό επίπεδο,όπως

  • έκδοση αδειών,
  • σύνταξη βελτιωτικών προτάσεων,
  • διαχείριση & ανακύκλωση αποβλήτων,
  • διαχείριση αποθήκης,
  • διαλογή & επισκευή παλετών και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες.